Premier – perkusja Outfit 54 White Marine Pearl Lata 50-te 22″, 12″, 14″, 16″ Vintage